กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ความเป็นมา งานอาคารสถานที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 07:00 น.

        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  เดิมเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456  ต่อมาได้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา  และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเมื่อปี พ.ศ. 2502  และในปี พ.ศ. 2518  ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  และได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฎนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ ในปี พ.ศ. 2538  และได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ซึ่งในการดำเนินงานของฝ่ายอาคารสถานที่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510  แผนกอาคารและสถานที่ในสมัยนั้น  ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารอำนวยการ (อาคาร 1  ห้อง 11.8)  โดยมี นายจรูญ หลั่งน้ำสังข์  เป็นหัวหน้าคนแรก  จากนั้นได้ย้ายสำนักงานไปตามกาลเวลา  เช่น  ย้ายไปอยู่อาคารไม้  บริเวณหน้าโรงอาหารเก่า  เป็นอาคารไม้ครึ่งปูนหนึ่งชั้นครึ่ง (ปัจจุบันได้ทำการรื้อและทำการก่อสร้างใหม่เป็นอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  และย้ายไปอยู่อาคารหอเฉลียง  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวลักษณะเป็นห้องแถวยาว (อยู่บริเวณหน้าอาคาร 17)  และปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว  โดยทำการปรับปรุงเป็นลานจอดรถ  จากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2538  ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นอาคารไม้ครึ่งปูนชั้นเดี่ยว  ลักษณะเป็นห้องแถวยาว  มีสำนักงานจำนวน 2 ห้อง  และโรงเก็บพัสดุต่าง ๆ อยู่บริเวณด้านหลังหอพักสันติเวศม์เดิม (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นอาคารฝ่ายยานพาหนะ)  และอยู่บริเวณทางเข้าบ้านพักคณาจารย์  ในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งฝ่ายฯ นั้น  และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นงานอาคารสถานที่  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                   1.  นายจรูญ               หลั่งน้ำสังข์
                   2.  นายมงคล              แก้วพวงงาม
                   3.  นายกิตติภูมิ            บำรุงสงฆ์
                   4.  นายอุทัย               เดชตานนท์
                   5.  นายเกษมสิงห์         อิงคนินนท์
                   6.  นายทวี                 กองศรีมา
                   7.  นายสมทรง            เสถียรสุต
                   8.  นายเกียรติศักดิ์        วงศ์วัฒนะ
                   9.  นายมนูญ              วงศ์คำดี
                   10. นายกิตติศักดิ์         เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
                   11. นายสุรศักดิ์           เทศประสิทธิ์
                   12. นายสิงห์โต            เพ็ชรไพโรจน์     1 ธันวาคม 2548 – 15 ธันวาคม 2553
                   13. นางศิริวรรณ               ติสันเทียะ     ดำรงตำแน่งวันที่ 16 ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา