กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2010 เวลา 00:00 น.

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายที่จะดำเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการปัญหาขยะจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกวิธี และเพื่อเป็นการสร้างวินัยจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดังนั้น เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยการร่วมช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง หรือนำขยะมาเข้าร่วมโครงการ ผู้ทีสนใจข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานอาคารสถานที่ กองกลาง หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) 1611, 1661

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 2679/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 03:43 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา