กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 09:02 น.

ประวัติความเป็นมา
        งานพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ-นครราชสีมา ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะจากฝ่ายพัสดุ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2547 ประกาศใช้ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ปรัชญา
        “ซื้อจ้างโปร่งใส รวดเร็วฉับไว ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”

วิสัยทัศน์
        “งานพัสดุ” เป็นงานบริการที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องปฏิบัติให้รอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

พันธกิจ
        - บริการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ โดยการจัดหาอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
        - จัดการให้บริการเป็นไปตามระเบียบ สร้างความพึงพอใจในการบริการ
        - สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในต่างๆ ให้สามารถดำเนินการด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

วัตถุประสงค์
        - เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
        - เพื่อให้การบริการจัดการพัสดุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา