กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานประชุมและพิธีการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 08:53 น.

วิสัยทัศน์
        เน้นความเป็นเลิศ ในการประสานงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามมติ และข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
        งานประชุม เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นำสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพันธกิจที่เป็นองค์รวมของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีพันธกิจ ดังนี้
        1. บริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามอำนาจและหน้าที่ในมาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        2. ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อนำนโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การปฏิบัติ การพัฒนาพันธกิจ ที่เป็นองค์รวมของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
        3. ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและประเมินผล
        4. บริหารจัดการประชุม
            - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
            - คณะกรรมการสภาวิชาการ
            - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
            - คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
            - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา