กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานเลขานุการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 08:29 น.

วิสัยทัศน์
        เน้นความเป็นเลิศ ในการประสานงาน เพื่อให้ภารกิจของผู้บริหารและงานของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
        งานเลขานุการ เป็นหน่วยงานบริการผู้บริหาร หน่วยงานภายในและภายนอก ที่มาติดต่อประสานงาน ลงตารางนัดหมาย เพื่อการบริหารของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
        1. จัดตารางนัดหมายภารกิจอธิการบดี
        2. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
        3. ติดตามผู้ที่ขอนัดพบผู้บริหาร
        4. จัดการประชุมย่อยสำหรับผู้บริหารตามที่ไดรับมอบหมายในแต่ละวัน
        5. บริหารจัดการงานเลขานุการ
            - อธิการบดี
            - รองอธิการบดี
            - ผู้ช่วยอธิการบดี
            - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 08:51 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา