กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานโยธาและสถาปัตย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 04:34 น.

ประวัติความเป็นมา
        งานทางด้านการออกแบบอาคารของสถาบันราชภัฏทุกแห่ง จะขึ้นอยู่กับสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายพัฒนาอาคาร) สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติปัจจุบัน สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งจะใช้ พ.ร.บ. ของตนเอง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
        สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้มองเห็นความสำคัญของการเตรียมงานด้านอาคารและสถานที่ ในการรองรับบุคลากรและงานต่าง ๆ ที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งฝ่ายโยธาและสถาปัตยกรรมขึ้นมารองรับ
        สถาบันได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นครั้งแรก
        หัวหน้าฝ่ายโยธาและสถาปัตย์
        คนที่ 1 นายดุสิต ทวีชาติ
        คนที่ 2 นางสาวสุภาวดี เสริมรัมย์ รักษาการและดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 แต่เนื่องจากอาจารย์สุภาวดี เสริมรัมย์ ได้ลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท
        สถาบันฯ จึงได้แต่งตั้งให้ นายดุสิต ทวีชาติ รักษาการและดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543
        ปัจจุบัน นายรัฐพล เข็มทอง รักษาการและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโยธาและสถาปัตย์

ปรัชญา
        "มุ่งมั่นบริการ ประสานความร่วมมือ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม"

วิสัยทัศน์
        - บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และตามระเบียบของทางราชการด้วยความซื่อตรง คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสำคัญ
        - วางแผนพัฒนาตลอดจนการคอยตรวจตราความมั่นคง แข็งแรง ความสะดวก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และกฎหมาย

พันธกิจ
        สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง ออกรายการประกอบแบบ แบ่งงวดงานงวดเงิน ประมาณราคา ชี้แจงแบบ-รายการประกอบแบบ ตรวจสอบความถูกต้อง นำชี้สถานที่ ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง และปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์
        - เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพ
        - เพื่อตรวจสอบสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความถูกต้องและปลอดภัย
        - เพื่อประสานกับหน่วยงานที่ดูแลงานอาคารของมหาวิทยาลัยฯ และร่วมมือกันพัฒนา เพื่อให้อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้เต็มที่
        - เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (กลยุทธ์)
        ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสวยงาม ออกแบบรูปแบบอาคารเพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทางด้านงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 06:40 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา