กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานธุรการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 02:04 น.

ประวัติความเป็นมา
        งานธุรการ ในอดีตใช้ชื่อว่า "ฝ่ายสารบรรณ" ในสมัยของ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ เป็นอธิการบดี วิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยได้ตั้งสำนักงานเดิมที่อาคาร 1 และได้ย้ายสำนักงานไปที่อาคาร 17 เนื่องจากอาคาร 1 ได้รื้อเป็นบางส่วนและย้ายไปตั้งที่บริเวณสนามฟุตบอล โดยในขณะนี้เป็นอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และปัจจุบันงานธุรการ ได้ประจำอยู่ ณ อาคาร 9 ชั้น 1

ปรัชญา
        "บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา อาสาช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อทุกระดับ"

วิสัยทัศน์
        - บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของทางราชการด้วยความซื่อตรง
        - ยึดมั่นในจิตวิญญาณของนักบริหาร

พันธกิจ
        เป็นหน่วยงานที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยหรืองานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านเอกสารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
        2. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ
        3. เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์
        1. มีการจัดกิจกรรม 5 ส.
        2. เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่องงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดเวลา
        3. มีการกำหนดลักษณะงานของแต่ละคนในฝ่ายชัดเจน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 06:28 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา