กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla! Hosting by SiteGround
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม" สู่ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม" สู่ชุมชน

.............เมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม ปีงบประมาณ 2557 ณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.บุษราคัม ป้อมทอง รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี นายยุทธนา ตอสกุล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่
.............โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมีบ้านห้วยทราย ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม โดยมีคุณนุวัฒน์ พรมจันทึก และคุณคุณกร พลสินธุ์ จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เป็นวิทยากร
.............ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือชุมชนนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นต้นแบบ/ตัวอย่างในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:33 น.
 
ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

.............เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม
.............ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฏิ์ กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอนัลออดิท เซอร์วิส จำกัด อีกทั้งยังมีการอภิปรายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Work Shop) การนำเสนองานควบคุมภายในของแต่ละกลุ่ม (Presentation) พร้อมด้วยการรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร
.............การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการ ตลอดจนกระบวนการการประเมินและบริหารความเสี่ยง สามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองให้มีคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:20 น.
 
ราชภัฏโคราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้สู่ความเป็นเลิศให้กับเยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ราชภัฏโคราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้สู่ความเป็นเลิศให้กับเยาวชน


.............เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.............โดยมี ดร.บุษราคัม ป้อมทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 103 คน
.............การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจในการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยการสอนการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:01 น.
 
ราชภัฏโคราชนำเสนอธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ราชภัฏโคราชนำเสนอธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 9

.............โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
.............ภายในงานพบกับกิจกรรมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ ภาค กศ.ปช. การออกร้านของธุรกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 23 ร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟดงมะไฟ ร้านทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง ร้านทอผ้ากี่กระตุกบ้านหนองโน ร้านผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง ร้านผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเทพารักษ์วากิว ร้านนวดแผนไทยบ้านสันเทียะ ร้านเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านหัวโคก ร้านข้าวตังเสวยปักธงชัย ร้านหมี่อ่อนบ้านน้ำฉ่ำ ร้านผลิตภัณฑ์ใบตาลบ้านยายพา ร้านหัตถกรรมพื้นบ้านสระสี่เหลี่ยม ร้านระนาดพันทำนอง ร้านปลูกดาวเรืองตัดดอก พร้อมชมการแสดงจากชุมชนและนักศึกษาได้ตลอดงาน
.............จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:04 น.
 
ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่2

............เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง โดย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานในการรับรองคณะอธิการบดีและได้นำคณะอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับแม่ทัพภาคที่ 2 ณ บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายสร้างความปรองดองของและการจัดตั้งสภาการปฏิรูปของ คสช. ต่อ พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานกลุ่มอธิการบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ให้แนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสันติสุขภาคภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

............จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภาคีเครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 แห่ง พร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนทุกกิจกรรมการจัดตั้งสภาปฏิรูปของกองทัพ เพื่อให้ประเทศเกิดการปรองดองและสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และกลับสู่สันติสุขได้ดังเดิม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 02:49 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์ กองกลาง
 

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา